Цөөн үгээр

- g - 2021 ОНЫ СУМЫН АВАРГА НОГООЧДЫН ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ - АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдэлт:

11 сарын өмнө 412

Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдэлт: Сумын хэмжээнд 2021 онд нийт 12 төсөвт байгууллага, 2 сангийн санхүүжилт нийт 3,702,652,2 тэрбум төгрөгийн төсөв батлан 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ны байдлаар 87 хувийн төсвийн гүйцэтгэлтэй өр авлага үүсгэлгүй ажиллаж байна. Орон нутгийн орлого ни...
Санхүүгийн албаны 9 дүгээр сарын тайлан

1 жилийн өмнө 419

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: 09 дугаар сард аймгийн дэмжлэгээр 101476700 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч өссөн дүнгээр 1-9 сард орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд 873526100 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч ажилласан. Орон нутгийн орлогын 100131200911-...
Санхүүгийн албаны 7 дугаар сарын тайлан

1 жилийн өмнө 356

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: 7 дугаар сард аймгийн дэмжлэгээр 96476700 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч өссөн дүнгээр 1-7 сард орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд 669628900 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч, Орон нутгийн төсөвт болон Тусгай зориула...
Санхүүгийн албаны 6 дугаар сарын тайлан

1 жилийн өмнө 118

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу хуулийн хугацаанд 2021 оны 6 дугаар сар?...
Санхүүгийн албаны 4 дүгээр сарын тайлан

1 жилийн өмнө 131

Төсөв санхүүгийн байгууллагын ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр өссөн дүнгээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ний байдлаар 380198800 төгрөгний санхүүжилт авахаас 333387450 төгрөгний санхүүжилтийг хүлээн авсан. Орон нутгийн ерөнхий орлого 25702700 төгрөг төвлө...
2021 оны хагас жилийн санхүүгийн албаны тайлан

1 жилийн өмнө 94

Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу хуулийн хугацаанд 2021 оны 06 дугаар сарын 02 нд Засгийн газрын Удирдлага мэдээллийн системд, Орон ...
Төсөв санхүүгийн байгууллагын 3 дугаар сарын ажил үйлчилгээ

2 жилийн өмнө 130

Төсөв санхүүгийн байгууллагын ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Сум тосгоны төрийн сангийн мэргэжилтэнгүүд нь Засгийн Газрын Удирдлага мэдээллийн ситемээр нийт 495 ширхэг буюу 542221070.72 төгрөгийн гүйлгээг хийж үйлчилсэн байна. Сумын дансдуудад 40 ширхэг журналь ваучерийн залру...
Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

3 жилийн өмнө 296

Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

3 жилийн өмнө 305

Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ