Цөөн үгээр

- Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08 ны өдрийн "ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН АЖЛЫН АЛБА БАЙГУУЛАХ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ" 16 дугаар тогтоол - Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 29 ны өдрийн "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоол - Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26 ны өдрийн "ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ " 30 дугаар тогтоол

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА” АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ШААМАР СУМАНД 2018-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийтэлсэн: 10 сарын өмнө Үзсэн: 371

 “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА” АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ШААМАР СУМАНД 2018-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго

Арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн, хамтран ажиллах байгууллага

Нэг.”Төрийн албан хаагчийн өрхийн амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлж, орон байрны нөхцөлөө сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх” зорилтын хүрээнд:

1

Орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах, хувийн орон сууц барихад хөнгөлөлт үзүүлэх

1

Албан хаагчдийн орон сууцны судалгааг төрөлжүүлэн гаргаж, төлөвлөгөөг боловсруулан үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Сум багт ажиллахаар очсон албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах үүднээс хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй орон байраар хангах асуудлыг дэмжих

2019-2024

Сумын Засаг дарга

3

Ганц бие, өрх толгойлсон болон шинээр гэр бүл болсон залуу гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх

2019-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

4

Албан хаагчдад орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад нь барилгын матеиалын болон бусад хөнгөлөлт дэмжлэгийг үзүүлэх

2019-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрөө хоршиж аж ахуй эрхлэхийг дэмжих

5

Байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдыг хамтран хувийн аж ахуй эрхлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, хувийн аж ахуй эрхлэх төрийн албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

3

“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” зорилтын хүрээнд албан хаагчдын хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгох

6

Албан хаагчдын гэр бүлийн судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

4

Албан хаагчдыг зээл тусламж авах, татварын хөнгөлөлт эдлэхэд байгууллагаас холбогдох дэмжлэгийг үзүүлэх

7

Албан хаагчдын зээлийн судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

8

Албан хаагчдын банкнаас авах цалингийн болон бусад хэрэглээний зээлэнд байгууллагаас шаардлагатай баримт материалыг гаргаж өгөх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

5

Албан хаагчдыг газар өмчилж авах асуудалд туслалцаа үзүүлэх, байгууллага хамт олноороо зуслангийн газар авах, зуслангийн байр барихад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх

9

Албан хаагчдын хэрэгцээг үндэслэн гэр бүлийн хэрэгцээний газар өмчлөх хүсэлтэй төрийн албан хаагчдын материалыг нэгдсэн журмаар бүрдүүлэх, бусад арга хэмжээг авах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

6

 

10

Алба хаагчдад газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах асуудлыг хуулийн хүрээнд судалж, холбогдох дэмжлэгийг үзүүлэх

2019-2021

Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, байгууллагуудын удирдлагууд

Хоёр. “Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нөхөн олговор, тусламж, дэмжлэг, шагнал урамшууллын хууль тогтоомжийн хүрээнд олгох” зорилтын хүрээнд:

1

Хууль тогтоомжийн дагуу албан хаагчийн цалин, хөдөлмөрийн хөлсийг нэмэгдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авах

11

Засгийн газраас баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан албан хаагчдын цалинг тухай бүр шинэчлэн тогтоож, мөрдөх

2019-2021

Байгууллагуудын удирдлагууд

12

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн болон шийдвэрлэж байгаа талаарх, албан хаагчийн ажилласан жил, зэрэг дэв, шагнал урамшуулал олгосон тухай судалгааг жил бүр шинэчлэх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, зэрэг дэв, ур чадварын нэмэгдэл олгох асуудлыг жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан шийдвэрлэх

13

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зэрэг дэвийн материалыг жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

14

Байгууллагуудын удирдлагууд, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдлийг холбогдох журмын дагуу жил бүр шинэчлэн тогтоох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

3

 

Албан хаагчдын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгохоос гадна хууль тогтоомжид нийцүүлэн бусад хэлбэрээр урамшуулах

15

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан мөнгөн урамшуулал олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

16

Албан хаагчдыг аймаг, орон нутаг, салбар болон төрийн дээд одон медалд тодорхойлох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

17

Гадаад, дотоодын сургалт арга хэмжээнд хамруулах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

4

Албан хаагчдад ээлжийн амралт, нөхөн олговор, тэтгэвэр, тэтгэмж, буцалтгүй тусламж олгох асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх

18

Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, хэрэгжүүлэх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

19

Зайлшгүй шалтгааны улмаас ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй албан хаагчид хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн олговор олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

20

Өндөр настны тэтгэвэрт гарах төрийн албан хаагчдын тэтгэмжийг дараа оны төсөвт тусган олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

21

Хууль тогтоомжид заасан буцалтгүй тусламж, дэмжлэгийг дотоод журамд тусгаж, зах зээлийн нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн тогтоох, олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

Гурав. “Төрийн албан хаагчийн ажиллах орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах” зорилтын хүрээнд:

1

Орчин үеийн технологийг бий болгох, шинэ арга барилыг эрэлхийлж ажиллах

22

Албан баримт бичгийн урсгалыг цахимжуулах, цаасгүй технологийг нэвтрүүлэх санаачлагыг хэрэгжүүлж ажиллах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

23

Албан хаагчид дотоод мэдээллийг байгууллагын дотоод сүлжээ, цахим сүлжээг ашиглах, солилцож аль болох бичиг хэргийн үргүй зардал гаргахгүй байх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Ажлын байрны тохижилт шинэчлэлийг орчин үеийн стандартын шаардлагад нийцүүлэн тохижуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах

24

Ажлын байрны тохижилт, шинэчлэлийг байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлан үе шаттай хэрэгжүүлэх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

 

 

25

Төрийн ажил үйлчилгээг эрхлэх тав тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын барилгыг шинэчлэх, өргөтгөх саналыг холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлэх талаар идэвх санаачлагатай ажиллах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах

26

Байгууллага бүр ХАБ-ын ажлын хэсгийг байгуулан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж ажиллах

 

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

27

Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй нь холбогдуулан албан хаагчийн биед гэмтэл учирсан тохиолдолд эмчилгээний зардлын тодохой хэсгийг олгох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

28

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян, зөвлөгөөн сургалт семинар зохион байгуулах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

Дөрөв: “Төрийн албан хаагчийг эрүүл мэндээ хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх” зорилтын хүрээнд:

1

Албан хаагчдад эрүүл мэндийн болон эрүүл аж төрөх ёсны мэдлэг олгох

29

Аливаа өвчнөөё урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтэнтэй хамтран жилд 2-оос доошгүй удаа ажлын байран дээрх сургалтыг зохион байгуулах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, албан хаагчдын дунд спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах

30

Байгууллага бүр спортын нөхөрсөг уралдаан тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулж хэвших

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

31

 

Чөлөөт цагийг зөв болон өнгөрөөх, амралт, урлаг спортын арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

Тав. Төрийн албан хаагчийг үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах” зорилтын хүрээнд:

1

Төрийн албан хаагчдыг хуульд заасан үндэслэлээс бусад тохиолдолд төрийн албанаас чөлөөлөхгүй байх

32

Албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ажлаас чөлөөлөх, халах асуудлыг гаргахгүй байх

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

2

Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх

33

Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны манлайлал, мэргэшил, харилцааны түвшинг дээшлүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

 

 

34

Ажлын хариуцлага-цаг ашиглалтыг сайжруулж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

35

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид хариуцлага тооцох

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

36

Засгийн газрын 2017 оны 01, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 05, 2018 оны 08 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

3

Төрийн албан хаагчдын сурч боловсрох нөхцлийг бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

37

Төрийн жинхэнэ албанд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгсөн, ажлын байрны шаардлагыг хангасан иргэнийг томилох

2018-2021

ЗДТГ-ын дарга

38

Ажлын байран дээрх сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

4

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хандлагыг мэдэрч, байгууллагын соёл,уур амьсгалыг өөрчлөх замаар албан хаагчдын ажлын байран дээрх сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

39

Байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах

2018-2024

Төр төсвийн байгууллагууд

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ